ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 8 หลัก โรงเรียน ตำบล อำเภอ นร.ชาย นร.หญิง รวม นร. จำนวนครู
52010120  แม่แป้นวิทยา  นาแก งาว 48 34 82 คน  15 คน 
52010121  แม่ฮ่างวิทยา  นาแก งาว 65 99 164 คน  17 คน 
52010127  ชุมชนบ้านร้อง  บ้านร้อง งาว 0 0 0 คน  0 คน 
52010128  บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110  บ้านร้อง งาว 22 28 50 คน  7 คน 
52010129  บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว  บ้านร้อง งาว 7 8 15 คน  3 คน 
52010130  ผาแดงวิทยา  บ้านร้อง งาว 39 39 78 คน  12 คน 
52010131  บ้านแม่งาวใต้  บ้านร้อง งาว 4 3 7 คน  2 คน 
52010132  บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า  บ้านร้อง งาว 4 6 10 คน  4 คน 
52010134  บ้านหวด  บ้านหวด งาว 20 31 51 คน  7 คน 
52010135  ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)  บ้านหวด งาว 162 136 298 คน  16 คน 
52010143  บ้านห้วยหก  บ้านอ้อน งาว 0 0 0 คน  0 คน 
52010145  บ้านอ้อน  บ้านอ้อน งาว 119 135 254 คน  19 คน 
52010147  บ้านแม่กวัก  บ้านอ้อน งาว 0 0 0 คน  0 คน 
52010138  ชุมชนบ้านแหง  บ้านแหง งาว 36 47 83 คน  8 คน 
52010140  บ้านบ่อห้อ  บ้านแหง งาว 92 86 178 คน  19 คน 
52010124  บ้านสบพลึง  บ้านโป่ง งาว 100 88 188 คน  14 คน 
52010125  บ้านใหม่  บ้านโป่ง งาว 36 29 65 คน  7 คน 
52010149  บ้านห้วยอูน  ปงเตา งาว 65 44 109 คน  10 คน 
52010150  บ้านขุนแหง  ปงเตา งาว 0 0 0 คน  0 คน 
52010153  บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา  ปงเตา งาว 32 38 70 คน  13 คน 
52010162  บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล  หลวงเหนือ งาว 50 44 94 คน  8 คน 
52010163  อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)  หลวงเหนือ งาว 324 341 665 คน  42 คน 
52010159  บ้านหลวงใต้  หลวงใต้ งาว 55 54 109 คน  12 คน 
52010155  บ้านแม่ตีบ  แม่ตีบ งาว 106 107 213 คน  18 คน 
52010157  บ้านทุ่ง  แม่ตีบ งาว 48 51 99 คน  10 คน 
52010164  ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)  ปงยางคก ห้างฉัตร 79 73 152 คน  17 คน 
52010169  บ้านสัน  ปงยางคก ห้างฉัตร 25 25 50 คน  6 คน 
52010182  บ้านทุ่งหก  วอแก้ว ห้างฉัตร 31 29 60 คน  11 คน 
52010183  บ้านทุ่งผา  วอแก้ว ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010190  ทุ่งหนองขามวิทยา  หนองหล่ม ห้างฉัตร 0 0 0 คน  1 คน 
52010170  บ้านเหล่า  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 67 77 144 คน  12 คน 
52010194  บ้านปันง้าว  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 37 35 72 คน  10 คน 
52010195  อนุบาลห้างฉัตร  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 386 385 771 คน  41 คน 
52010196  ชุมชนบ้านแม่ฮาว  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 12 21 33 คน  9 คน 
52010171  เมืองยาววิทยา  เมืองยาว ห้างฉัตร 78 84 162 คน  19 คน 
52010173  ชุมชนบ้านสันกำแพง  เมืองยาว ห้างฉัตร 76 70 146 คน  11 คน 
52010184  บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย  เวียงตาล ห้างฉัตร 8 13 21 คน  6 คน 
52010186  บ้านทุ่งเกวียน  เวียงตาล ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010188  บ้านดอนหัววัง  เวียงตาล ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010189  บ้านสันทราย  เวียงตาล ห้างฉัตร 25 28 53 คน  9 คน 
52010176  บ้านป่าเหียง  แม่สัน ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010177  บ้านโป่งขวาก  แม่สัน ห้างฉัตร 59 56 115 คน  12 คน 
52010178  บ้านหัวทุ่ง  แม่สัน ห้างฉัตร 24 15 39 คน  7 คน 
52010180  บ้านปันเต้า  แม่สัน ห้างฉัตร 0 1 1 คน  1 คน 
52010001  วัดหลวงวิทยา  กล้วยแพะ เมืองลำปาง 75 58 133 คน  14 คน 
52010002  วัดพระเจ้านั่งแท่น  กล้วยแพะ เมืองลำปาง 33 32 65 คน  9 คน 
52010005  บ้านกาศเมฆ  ชมพู เมืองลำปาง 21 16 37 คน  5 คน 
52010006  บ้านศรีหมวดเกล้า  ชมพู เมืองลำปาง 21 16 37 คน  5 คน 
52010012  ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  ชมพู เมืองลำปาง 312 248 560 คน  42 คน 
52010021  อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)  ต้นธงชัย เมืองลำปาง 77 55 132 คน  17 คน 
52010023  ธงชัยวิทยา  ต้นธงชัย เมืองลำปาง 73 51 124 คน  16 คน 
52010024  บ้านทุ่งฝาย  ทุ่งฝาย เมืองลำปาง 40 33 73 คน  11 คน 
52010029  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1  นิคมพัฒนา เมืองลำปาง 47 43 90 คน  10 คน 
52010031  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3  นิคมพัฒนา เมืองลำปาง 29 39 68 คน  11 คน 
52010071  บ้านหมากหัววัง  บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง 74 59 133 คน  12 คน 
52010072  บ้านบุญนาค  บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง 19 16 35 คน  7 คน 
52010073  วัดบ้านแลง  บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง 0 0 0 คน  1 คน 
52010034  วัดน้ำโท้ง  บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง 63 58 121 คน  10 คน 
52010042  บ้านห้วยเป้ง  บ้านค่า เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010043  ทุ่งฝางวิทยา  บ้านค่า เมืองลำปาง 42 26 68 คน  14 คน 
52010044  วัดค่ากลาง  บ้านค่า เมืองลำปาง 39 30 69 คน  9 คน 
52010045  วัดทุ่งโจ้  บ้านค่า เมืองลำปาง 27 22 49 คน  9 คน 
52010046  บ้านสบค่อม  บ้านค่า เมืองลำปาง 33 23 56 คน  10 คน 
52010047  บ้านบ่อหิน  บ้านเป้า เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010051  แม่ก๋งวิทยา  บ้านเป้า เมืองลำปาง 97 93 190 คน  12 คน 
52010059  วัดเสด็จ  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 102 77 179 คน  15 คน 
52010060  ชุมชนบ้านทราย  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 19 18 37 คน  8 คน 
52010061  บ้านทรายมูล  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 12 14 26 คน  5 คน 
52010063  บ้านจำค่า  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 12 14 26 คน  6 คน 
52010064  บ้านเอื้อม  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010065  บ้านทุ่งกล้วย  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 69 57 126 คน  11 คน 
52010066  วัดบ้านฮ่อง  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 22 22 44 คน  7 คน 
52010069  วัดบ้านสัก  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 37 31 68 คน  9 คน 
52010070  บ้านแม่เฟือง  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 20 34 54 คน  7 คน 
52010052  บ้านแม่อาง  บ้านแลง เมืองลำปาง 45 58 103 คน  11 คน 
52010054  วัดศรีปรีดานุเคราะห์  บ้านแลง เมืองลำปาง 7 8 15 คน  2 คน 
52010055  สบมายสามัคคีวิทยา  บ้านแลง เมืองลำปาง 64 48 112 คน  9 คน 
52010056  บ้านหัวทุ่ง  บ้านแลง เมืองลำปาง 24 27 51 คน  8 คน 
52010016  บ้านสำเภา  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010079  บ้านป่าตันกุมเมือง  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 38 32 70 คน  8 คน 
52010009  บ้านโทกหัวช้าง  พระบาท เมืองลำปาง 59 30 89 คน  9 คน 
52010082  วัดต้นต้อง  พิชัย เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010083  บ้านไร่(ประชาสามัคคี)  พิชัย เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010084  พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)  พิชัย เมืองลำปาง 73 75 148 คน  13 คน 
52010085  บ้านปงวัง  พิชัย เมืองลำปาง 0 0 0 คน  3 คน 
52010089  อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  หัวเวียง เมืองลำปาง 1619 1749 3368 คน  250 คน 
52010088  บ้านปงสนุก  เวียงเหนือ เมืองลำปาง 1121 1119 2240 คน  138 คน 
52010090  กอรวกพิทยาสรรค์  จางเหนือ แม่เมาะ 44 53 97 คน  21 คน 
52010091  บ้านทาน  จางเหนือ แม่เมาะ 56 46 102 คน  11 คน 
52010092  บ้านวังตม  จางเหนือ แม่เมาะ 26 12 38 คน  8 คน 
52010093  บ้านนาแช่  จางเหนือ แม่เมาะ 37 24 61 คน  11 คน 
52010095  บ้านนาสัก  นาสัก แม่เมาะ 43 35 78 คน  9 คน 
52010098  บ้านใหม่รัตนโกสินทร์  นาสัก แม่เมาะ 87 63 150 คน  18 คน 
52010099  บ้านแม่จาง  นาสัก แม่เมาะ 24 18 42 คน  7 คน 
52010100  วัดสบจาง  นาสัก แม่เมาะ 22 28 50 คน  10 คน 
52010101  วัดท่าสี  บ้านดง แม่เมาะ 34 29 63 คน  12 คน 
52010104  บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง  บ้านดง แม่เมาะ 12 9 21 คน  4 คน 
52010105  บ้านจำปุย  บ้านดง แม่เมาะ 29 36 65 คน  11 คน 
52010106  บ้านแม่ส้าน  บ้านดง แม่เมาะ 40 23 63 คน  11 คน 
52010107  วัดหัวฝาย  บ้านดง แม่เมาะ 27 29 56 คน  11 คน 
52010113  สบป้าดวิทยา  สบป้าด แม่เมาะ 72 55 127 คน  19 คน 
52010114  บ้านสบเติ๋น  สบป้าด แม่เมาะ 21 17 38 คน  8 คน 
52010116  สบเมาะวิทยา  สบป้าด แม่เมาะ 64 65 129 คน  14 คน 
52010109  วัดบ้านแขม  แม่เมาะ แม่เมาะ 137 116 253 คน  20 คน 
52010110  อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)  แม่เมาะ แม่เมาะ 549 545 1094 คน  57 คน