ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2564

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2563

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2562

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

# รหัสโรงเรียน โรงเรียน ขนาดโรงเรียน ข้อมูล ONET
1 1052010001 วัดหลวงวิทยา เล็ก
2 1052010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กลาง
3 1052010023 ธงชัยวิทยา เล็ก
4 1052010043 ทุ่งฝางวิทยา เล็ก
5 1052010051 แม่ก๋งวิทยา เล็ก
6 1052010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เล็ก
7 1052010090 กอรวกพิทยาสรรค์ กลาง
8 1052010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เล็ก
9 1052010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ใหญ่
10 1052010113 สบป้าดวิทยา เล็ก
11 1052010116 สบเมาะวิทยา เล็ก
12 1052010120 แม่แป้นวิทยา เล็ก
13 1052010121 แม่ฮ่างวิทยา เล็ก
14 1052010124 บ้านสบพลึง เล็ก
15 1052010130 ผาแดงวิทยา เล็ก
16 1052010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เล็ก
17 1052010140 บ้านบ่อห้อ เล็ก
18 1052010145 บ้านอ้อน เล็ก
19 1052010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา เล็ก
20 1052010155 บ้านแม่ตีบ เล็ก
21 1052010164 บ้านปงยางคก เล็ก
22 1052010171 เมืองยาววิทยา เล็ก