ลำดับ รหัส 8 หลัก โรงเรียน อำเภอ ข้อมูลครู/บุคลากร ข้อมูลนักเรียน DMC web service
1 52010001 วัดหลวงวิทยา เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2 52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3 52010005 บ้านกาศเมฆ เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
4 52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5 52010009 บ้านโทกหัวช้าง เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
6 52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
7 52010016 บ้านสำเภา เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
8 52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
9 52010023 ธงชัยวิทยา เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
10 52010024 บ้านทุ่งฝาย เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
11 52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
12 52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 52010034 วัดน้ำโท้ง เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
14 52010042 บ้านห้วยเป้ง เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
15 52010043 ทุ่งฝางวิทยา เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
16 52010044 วัดค่ากลาง เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
17 52010045 วัดทุ่งโจ้ เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
18 52010046 บ้านสบค่อม เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
19 52010047 บ้านบ่อหิน เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
20 52010051 แม่ก๋งวิทยา เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
21 52010052 บ้านแม่อาง เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
22 52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
23 52010055 สบมายสามัคคีวิทยา เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
24 52010056 บ้านหัวทุ่ง เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 52010059 วัดเสด็จ เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
26 52010060 ชุมชนบ้านทราย เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
27 52010061 บ้านทรายมูล เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
28 52010063 บ้านจำค่า เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
29 52010064 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
30 52010065 บ้านทุ่งกล้วย เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
31 52010066 วัดบ้านฮ่อง เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
32 52010069 วัดบ้านสัก เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
33 52010070 บ้านแม่เฟือง เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
34 52010071 บ้านหมากหัววัง เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
35 52010072 บ้านบุญนาค เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
36 52010073 วัดบ้านแลง เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
37 52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
38 52010082 วัดต้นต้อง เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
39 52010083 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
40 52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
41 52010085 บ้านปงวัง เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
42 52010088 บ้านปงสนุก เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
43 52010089 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เมืองลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
44 52010090 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
45 52010091 บ้านทาน แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
46 52010092 บ้านวังตม แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
47 52010093 บ้านนาแช่ แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
48 52010095 บ้านนาสัก แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
49 52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
50 52010099 บ้านแม่จาง แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
51 52010100 วัดสบจาง แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
52 52010101 วัดท่าสี แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
53 52010104 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
54 52010105 บ้านจำปุย แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
55 52010106 บ้านแม่ส้าน แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
56 52010107 วัดหัวฝาย แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
57 52010109 วัดบ้านแขม แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
58 52010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
59 52010113 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
60 52010114 บ้านสบเติ๋น แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
61 52010116 สบเมาะวิทยา แม่เมาะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
62 52010120 แม่แป้นวิทยา งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
63 52010121 แม่ฮ่างวิทยา งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
64 52010124 บ้านสบพลึง งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
65 52010125 บ้านใหม่ งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
66 52010127 ชุมชนบ้านร้อง งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
67 52010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
68 52010129 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
69 52010130 ผาแดงวิทยา งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
70 52010131 บ้านแม่งาวใต้ งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
71 52010132 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
72 52010134 บ้านหวด งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
73 52010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
74 52010138 ชุมชนบ้านแหง งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
75 52010140 บ้านบ่อห้อ งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
76 52010143 บ้านห้วยหก งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
77 52010145 บ้านอ้อน งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
78 52010147 บ้านแม่กวัก งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
79 52010149 บ้านห้วยอูน งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
80 52010150 บ้านขุนแหง งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
81 52010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
82 52010155 บ้านแม่ตีบ งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
83 52010157 บ้านทุ่ง งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
84 52010159 บ้านหลวงใต้ งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
85 52010162 บ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
86 52010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) งาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
87 52010164 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
88 52010169 บ้านสัน ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
89 52010170 บ้านเหล่า ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
90 52010171 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
91 52010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
92 52010176 บ้านป่าเหียง ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
93 52010177 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
94 52010178 บ้านหัวทุ่ง ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
95 52010180 บ้านปันเต้า ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
96 52010182 บ้านทุ่งหก ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
97 52010183 บ้านทุ่งผา ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
98 52010184 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
99 52010186 บ้านทุ่งเกวียน ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
100 52010188 บ้านดอนหัววัง ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
101 52010189 บ้านสันทราย ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
102 52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
103 52010194 บ้านปันง้าว ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
104 52010195 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
105 52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด