ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2564

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2563

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2562

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

# รหัสโรงเรียน โรงเรียน ขนาดโรงเรียน ข้อมูล ONET
1 1052010001 วัดหลวงวิทยา เล็ก
2 1052010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น เล็ก
3 1052010005 บ้านกาศเมฆ เล็ก
4 1052010006 บ้านศรีหมวดเกล้า เล็ก
5 1052010009 บ้านโทกหัวช้าง เล็ก
6 1052010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กลาง
7 1052010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เล็ก
8 1052010023 ธงชัยวิทยา เล็ก
9 1052010024 บ้านทุ่งฝาย เล็ก
10 1052010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เล็ก
11 1052010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เล็ก
12 1052010034 วัดน้ำโท้ง เล็ก
13 1052010043 ทุ่งฝางวิทยา เล็ก
14 1052010044 วัดค่ากลาง เล็ก
15 1052010045 วัดทุ่งโจ้ เล็ก
16 1052010046 บ้านสบค่อม เล็ก
17 1052010051 แม่ก๋งวิทยา เล็ก
18 1052010052 บ้านแม่อาง เล็ก
19 1052010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ เล็ก
20 1052010055 สบมายสามัคคีวิทยา เล็ก
21 1052010056 บ้านหัวทุ่ง เล็ก
22 1052010059 วัดเสด็จ เล็ก
23 1052010060 ชุมชนบ้านทราย เล็ก
24 1052010061 บ้านทรายมูล เล็ก
25 1052010063 บ้านจำค่า เล็ก
26 1052010065 วัดทุ่งกล้วย เล็ก
27 1052010066 วัดบ้านฮ่อง เล็ก
28 1052010069 วัดบ้านสัก เล็ก
29 1052010070 บ้านแม่เฟือง เล็ก
30 1052010071 บ้านหมากหัววัง กลาง
31 1052010072 บ้านบุญนาค เล็ก
32 1052010079 บ้านป่าตันกุมเมือง เล็ก
33 1052010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เล็ก
34 1052010088 บ้านปงสนุก ใหญ่พิเศษ
35 1052010089 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ใหญ่พิเศษ
36 1052010090 กอรวกพิทยาสรรค์ กลาง
37 1052010091 บ้านทาน เล็ก
38 1052010092 บ้านวังตม เล็ก
39 1052010093 บ้านนาแช่ เล็ก
40 1052010095 บ้านนาสัก เล็ก
41 1052010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เล็ก
42 1052010099 บ้านแม่จาง เล็ก
43 1052010100 วัดสบจาง เล็ก
44 1052010101 วัดท่าสี เล็ก
45 1052010107 วัดหัวฝาย เล็ก
46 1052010109 วัดบ้านแขม เล็ก
47 1052010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ใหญ่
48 1052010113 สบป้าดวิทยา เล็ก
49 1052010116 สบเมาะวิทยา เล็ก
50 1052010120 แม่แป้นวิทยา เล็ก
51 1052010121 แม่ฮ่างวิทยา เล็ก
52 1052010124 บ้านสบพลึง เล็ก
53 1052010125 บ้านใหม่ เล็ก
54 1052010127 ชุมชนบ้านร้อง เล็ก
55 1052010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เล็ก
56 1052010129 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว เล็ก
57 1052010130 ผาแดงวิทยา เล็ก
58 1052010131 บ้านแม่งาวใต้ เล็ก
59 1052010134 บ้านหวด เล็ก
60 1052010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เล็ก
61 1052010138 ชุมชนบ้านแหง เล็ก
62 1052010140 บ้านบ่อห้อ เล็ก
63 1052010145 บ้านอ้อน เล็ก
64 1052010149 บ้านห้วยอูน เล็ก
65 1052010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา เล็ก
66 1052010155 บ้านแม่ตีบ เล็ก
67 1052010159 บ้านหลวงใต้ เล็ก
68 1052010162 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล เล็ก
69 1052010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) กลาง
70 1052010164 บ้านปงยางคก เล็ก
71 1052010169 บ้านสัน เล็ก
72 1052010170 บ้านเหล่า เล็ก
73 1052010171 เมืองยาววิทยา เล็ก
74 1052010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง เล็ก
75 1052010177 บ้านโป่งขวาก เล็ก
76 1052010182 บ้านทุ่งหก เล็ก
77 1052010184 บ้านแม่ตาลน้อย เล็ก
78 1052010185 บ้านยางอ้อย เล็ก
79 1052010189 บ้านสันทราย เล็ก
80 1052010194 บ้านปันง้าว เล็ก
81 1052010195 อนุบาลห้างฉัตร กลาง
82 1052010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว เล็ก