โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับความยุ่งยาก จำนวน นร. จำนวนครู
1052500233 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา นาแก งาว ยุ่งยากมาก 164 คน  17 คน 
1052500232 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา นาแก งาว ยุ่งยาก 82 คน  15 คน 
1052500263 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า บ้านร้อง งาว ยุ่งยากมากที่สุด 10 คน  4 คน 
1052500260 โรงเรียนบ้านช่อยมิตรภาพ สาขาบ้านแม่งาว บ้านร้อง งาว ยุ่งยากมาก 15 คน  3 คน 
1052500262 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ยุ่งยากมาก 7 คน  2 คน 
1052500259 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 บ้านร้อง งาว ยุ่งยาก 50 คน  7 คน 
1052500261 โรงเรียนผาแดงวิทยา บ้านร้อง งาว ยุ่งยากมาก 78 คน  12 คน 
1052500253 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) บ้านหวด งาว ยุ่งยาก 298 คน  16 คน 
1052500252 โรงเรียนบ้านหวด บ้านหวด งาว ยุ่งยาก 51 คน  7 คน 
1052500243 โรงเรียนบ้านอ้อน บ้านอ้อน งาว ยุ่งยากมาก 254 คน  19 คน 
1052500227 โรงเรียนชมชนบ้านแหง บ้านแหง งาว ยุ่งยาก 83 คน  8 คน 
1052500229 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บ้านแหง งาว ยุ่งยาก 178 คน  19 คน 
1052500248 โรงเรียนบ้านสบพลึง บ้านโป่ง งาว ยุ่งยาก 188 คน  14 คน 
1052500249 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านโป่ง งาว ยุ่งยาก 65 คน  7 คน 
1052500265 โรงเรียนบ้านห้วยอูน ปงเตา งาว ยุ่งยาก 109 คน  10 คน 
1052500269 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ปงเตา งาว ยุ่งยาก 70 คน  13 คน 
1052500225 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) หลวงเหนือ งาว ยุ่งยาก 665 คน  42 คน 
1052500226 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล หลวงเหนือ งาว ยุ่งยาก 94 คน  8 คน 
1052500241 โรงเรียนบ้านทุ่ง แม่ตีบ งาว ยุ่งยาก 99 คน  10 คน 
1052500239 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ แม่ตีบ งาว ยุ่งยาก 213 คน  18 คน 
1052500463 โรงเรียนบ้านวังตูม จางเหนือ แม่เมาะ ยุ่งยากมาก 38 คน  8 คน 
1052500462 โรงเรียนบ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ ยุ่งยาก 102 คน  11 คน 
1052500455 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน บ้านดง แม่เมาะ ยุ่งยากมากที่สุด 63 คน  11 คน 
1052500454 โรงเรียนบ้านจำปุย บ้านดง แม่เมาะ ยุ่งยากมาก 65 คน  11 คน 
1052500469 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง บ้านดง แม่เมาะ ยุ่งยากมากที่สุด 21 คน  4 คน