ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมทั้งหมด 72 คน

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา %

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
นาย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ ชาย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นาง สุกัญญา สะอาดดี หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาว ศศิภา บุญเรือง หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นาง เบญจวรรณ ปันดี หญิง หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
นาง อัมพวัน ปิวศิลป์ศักดิ์ หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
นาย สวัสดิ์ ละคำปา ชาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นาย อำพล ทองคำ ชาย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธีรดา สี่สุวรรณ หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
พ.จ.อ. ฐิติราช อ่ำกลาง ชาย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาว จิราพร วงค์คำ หญิง กลุ่มกฎหมายและคดี นิติกร ชำนาญการ
นาย สมบัติ สิริวงศ์เครือ ชาย ผู้บริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นาย ทินกร คำเครือ ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุญมาก เครือระยา หญิง กลุ่มอำนวยการ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิโรรัตน์ รินคำ หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นาง พลอยชมพู วงศ์อินทร์ หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน
นาง สุปราณี กิ่งก้ำ หญิง กลุ่มอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นาง ธิดารัตน์ บุตรเพ็ง หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นาง กัลยา มีเมือง หญิง กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นาง อาทิตยา กิมาคม หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาว ศิรินารถ หมูเทพ หญิง กลุ่มอำนวยการ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กนกพร โกษาวัง หญิง กลุ่มอำนวยการ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นาง ขวัญฤดี แสนอินทร์ หญิง กลุ่มอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาว ปริญญา ไชยวรรณ หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
นาง กุลชรี ปัญจวิวัฒน์กุล หญิง กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นาย พิเชษฐ แก้วบุญเรือง ชาย กลุ่มกฎหมายและคดี นิติกร ชำนาญการ
นาง พิมวรา บัวละเพ็ชร หญิง กลุ่มอำนวยการ พนักงานทำความสะอาด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิไลพร พิจอมบุตร หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นาง อรพิน กองคำบุตร หญิง หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
นาง พิมพ์พร สิทธิวงศ์ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
นาง ลำดวน เปล่งแสงทอง หญิง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาว ผุสดี เครือสาร หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นาย สมเกียรติ ปงจันตา ชาย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ
นาง สถิตย์ ใจกล้า หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาว ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นาง กรรณิกา เปี้ยปลูก หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นาง อารีวรรณ ประสาน หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นาง ผุสดี ยอดเรือน หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นาง อรัญญา นาคะปรีชา หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นาง สมศรี ต้นโนนเชียง หญิง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นาง พวงสร้อย ณรงค์ธุวพันธ์ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นาง ชีวพร สุริยศ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นาย เพรียวพันธ์ ไชยรุ่งเรือง ชาย กลุ่มอำนวยการ ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดากานต์ ไชยรุ่งเรือง หญิง กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นาย เสาร์คำ สุระวัง ชาย กลุ่มอำนวยการ พนักงานขับรถยนต์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัญชลี โทกุล หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาย นพดล ถาวร ชาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาง เขมจิรา เศวตรัตนเสถียร หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาย สมชาย ครุฑนาค ชาย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรนิภา ยศบุญเรือง หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นาง โชติภา ฟังอารมณ์ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัมรินทร์ บุญเอนก หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางสาว วัชรี เหล่มตระกูล หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางสาว สังเวียร เดชะวงค์ หญิง กลุ่มอำนวยการ พนักงานทำความสะอาด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศรีจันทร์ ทรายใจ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิมล ปวนปันวงศ์ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางสาว ยุวธิดา ใหม่กันทะ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาย ประสาน ต้นมณี ชาย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรพิน ทาเครือ หญิง กลุ่มอำนวยการ พนักงานพิมพ์ดีด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทานตะวัน มโนพงศ์พันธ์ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาย เกรียงศักดิ์ มีเพียร ชาย กลุ่มอำนวยการ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จันทร์จิรา องอาจ หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กนิษฐา สวยสด หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชัยวุฒิ นามะกุณา ชาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาง สุภาพร วรรณารักษ์ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นาย พิชัย สดเอี่ยม ชาย ผู้บริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนายุทธ คำภีระ ชาย ผู้บริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นาย นิคม อินต๊ะรัตน์ ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไสว สูตรเลข ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ช.3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อรรถพร เถิ้มแก้ว ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมบัติ ชมภูทวีป ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปุณยาพร พิเศษวิศิษฏ์ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาว พรรณทิพา ฟ้าร่วมปัญญา หญิง กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน