ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายหลัก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
พุทธศักราช 2564

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553


พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2562


พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562

กลุ่มกฎหมายและคดี


กลุ่มนโยบายและแผน


กลุ่มนิเทศติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษา


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


หน่วยตรวจสอบภายใน


กลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


กลุ่มอำนวยการ


กลุ่ม DLICT


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1936


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
อำเภอเมือง 42 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 19 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 18 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภองาว 23 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู