School Plan

Dashboardแผนการรวมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

# รหัสโรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ/โรงเรียนในเครือข่าย อำเภอ เนื้อที่ ไร่-งาน-ตรว. ระยะทาง ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน Action
1 52010171 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร พื้นที่ 65 ไร่ 1 13 1 181
1.1 52010170 บ้านเหล่า 2 กม. 1 10 2 150
1.2 52010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง 2.2 กม. 1 10 2 186
1.3 52010178 บ้านหัวทุ่ง (อำเภอห้างฉัตร) นร.ป.6 เรียนรวมกับร.ร.บ้านโป่งขวาก 3.6 กม. 1 3 3 45
1.4 52010176 บ้านป่าเหียง เรียนรวมกับ ร.ร. บ้านโป่งขวาก 4.9 กม. 0 0 0 0
1.5 52010177 บ้านโป่งขวาก 5.5 กม. 1 8 3 123
1.6 52010180 บ้านปันเต้า เรียนรวมกับ ร.ร. บ้านโป่งขวาก 8.8 กม. 0 1 0 1
2 52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองลำปาง พื้นที่ 14 ไร่ 2 24 3 572
2.1 52010016 บ้านสำเภา เรียนรวมกับร.ร.บ้านฟ่อนวิทยา 1.4 กม. 0 2 2 14
2.2 52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง 4.4 กม. 1 5 4 66
2.3 52010077 บ้านกาด เรียนรวมกับ ร.ร. บ้านป่าตันกุมเมือง 5.2 กม. 0 0 0 0
2.4 52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า 5.9 กม. 1 3 6 42
2.5 52010075 วัดนาน้อย เรียนรวมกับ ร.ร. บ้านป่าตันกุมเมือง 6.4 กม. 0 0 0 0
2.6 52010005 บ้านกาศเมฆ 7.5 กม. 1 5 3 62
2.7 52010078 บ้านทุ่งกู่ด้าย เรียนรวมกับ ร.ร. บ้านป่าตันกุมเมือง 11 กม. 0 0 0 0
3 52010001 วัดหลวงวิทยา เมืองลำปาง พื้นที่ 23 ไร่ 1 งาน 46 ตรว. 1 12 1 136
3.1 52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น 8.4 กม. 1 2 7 68
3.2 52010009 บ้านโหกหัวช้าง 10.8 กม. 1 3 3 81
4 52010145 บ้านอ้อน งาว พื้นที่ 12 ไร่ 1 13 2 283
4.1 52010147 บ้านแม่กวัก เรียนรวมกับ ร.ร.บ้านอ้อน 3.1 กม. 0 1 2 41
4.2 52010120 แม่แป้นวิทยา 7.4 กม. 1 9 4 97
4.3 52010143 บ้านห้วยหก เรียนรวมกับ ร.ร.บ้านอ้อน 16.7 กม. 0 1 0 0
5 52010051 แม่ก๋งวิทยา เมืองลำปาง พื้นที่ 42 ไร่ 1 11 1 161
5.1 52010064 บ้านเอื้อม เรียนรวมกับ ร.ร.แม่ก๋งวิทยา 5.4 กม. 0 0 0 0
5.2 52010048 วัดบ้านเป้า เรียนรวมกับ ร.ร.แม่ก๋งวิทยา 6.3 กม. 0 0 0 0
5.3 52010034 วัดน้ำโท้ง 9.7 กม. 1 7 4 114
5.4 52010066 วัดบ้านฮ่อง 10.4 กม. 1 3 4 40
5.5 52010069 วัดบ้านสัก 11.3 กม. 1 3 5 43
5.6 52010047 บ้านบ่อหิน เรียนรวมกับ ร.ร.แม่ก๋งวิทยา 12.6 กม. 0 0 0 0
5.7 52010065 บ้านทุ่งกล้วย 12.6 กม. 1 6 3 101
5.8 52010070 บ้านแม่เฟือง 14.9 กม. 1 4 5 62
5.9 52010046 บ้านสบค่อม 15.1 กม. 1 2 4 50
5.10 52010043 ทุ่งฝางวิทยา 17.3 กม. 1 7 7 96
5.11 52010045 วัดทุ่งโจ้ 19.2 กม. 1 2 4 58
5.12 52010044 วัดค่ากลาง 19.7 กม. 1 4 6 65
5.13 52010042 บ้านห้วยเป้ง เรียนรวมกับ ร.ร.ทุ่งฝางวิทยา 20 กม. 0 0 0 0
6 52010163 อนุบาลงาว (ภานุนิยม) งาว พื้นที่ 22 ไร่ 2 24 2 671
6.1 52010138 ชุมชนบ้านแหง 4.8 กม. 0 5 4 73
6.2 52010140 บ้านบ่อห้อ 5.5 กม. 1 16 5 216
6.3 52010162 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 7.6 กม. 1 5 3 90
6.4 52010159 บ้านหลวงใต้ 8 กม. 1 4 7 72
7 52010124 บ้านสบพลึง งาว พื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน 90 ตรว. 1 12 2 178
7.1 52010125 บ้านใหม่ 8.2 กม. 1 4 4 72
7.2 52010134 บ้านหวด 13 กม. 0 3 3 58
8 52010059 วัดเสด็จ เมืองลำปาง พื้นที่ 10 ไร่ 1 8 3 187
8.1 52010071 บ้านหมากหัววัง 5.1 กม. 1 6 4 105
8.2 52010060 ชุมชนบ้านทราย 7.4 กม. 1 2 5 56
8.3 52010061 บ้านทรายมูล 8.5 กม. 1 3 3 43
8.4 52010063 บ้านจำค่า 9 กม. 1 3 4 43
8.5 52010073 วัดบ้านแลง เรียนรวมกับ ร.ร.บ้านหมากหัววัง 12.4 กม. 0 1 1 24
8.6 52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ เรียนรวมกับ ร.ร. บ้านแม่อาง 13 กม. 0 2 5 34
8.7 52010052 บ้านแม่อาง 15.6 กม. 1 4 4 83
9 52010055 สบมายสามัคคีวิทยา เมืองลำปาง พื้นที่ 5 ไร่ 1 6 1 104
9.1 52010072 บ้านบุญนาค 15.1 กม. 1 3 3 46
9.2 52010056 บ้านหัวทุ่ง (อำเภอเมือง) 21.6 กม. 1 4 3 66
10 52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลำปาง พื้นที่ 7 ไร่ 2 9 3 136
10.1 52010083 บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) เรียนรวมกับ ร.ร.พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 5.8 กม. 0 1 0 0
10.2 52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 6.4 กม. 1 7 6 100
10.3 52010024 บ้านทุ่งฝาย เรียนรวมกับ ร.ร.พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 6.7 กม. 1 3 5 77
10.4 52010023 ธงชัยวิทยา 8.1 กม. 1 12 2 131
10.5 52010082 วัดต้นต้อง เรียนรวมกับ ร.ร.พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 8.6 กม. 0 1 0 0
10.6 52010085 บ้านปงวัง เรียนรวมกับ ร.ร.พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 9.9 กม. 0 3 4 17
10.7 52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 12.7 กม. 1 6 3 92
10.8 52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 13.1 กม. 1 5 5 87
11 52010195 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 2 31 3 800
11.1 52010188 บ้านดอนหัววัง เรียนรวมกับ ร.ร.อนุบาลห้างฉัตร 2.3 กม. 0 0 0 0
11.2 52010194 บ้านปันง้าว 2.6 กม. 1 5 6 65
11.3 52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 3 กม. 1 3 5 46
11.4 52010183 บ้านทุ่งผา เรียนรวมกับ ร.ร.บ้านทุ่งหก 7.4 กม. 0 0 0 0
11.5 52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา เรียนรวมกับ ร.ร.อนุบาลห้างฉัตร 7.6 กม. 0 4 2 11
11.6 52010182 บ้านทุ่งหก 10.5 กม. 1 3 7 58
12 52010164 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ห้างฉัตร พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 33 ตรว. 1 14 3 144
12.1 52010189 บ้านสันทราย 3 กม. 1 3 5 59
12.2 52010169 บ้านสัน 6.85 กม. 1 5 4 42
12.3 52010186 บ้านทุ่งเกวียน เรียนรวมกับ ร.ร.บ้านสันทราย 11.1 กม. 0 0 0 4
13 52010110 อนุบาลแม่เมาะ แม่เมาะ พื้นที่ 42 ไร่ 4 49 4 1137
13.1 52010109 วัดบ้านแขม 0.9 กม. 0 10 11 221
13.2 52010108 บ้านเวียงหงส์ล้านนา เรียนรวมกับ ร.ร.วัดบ้านแขม 4.7 กม. 0 0 0 0
14 52010155 บ้านแม่ตีบ งาว พื้นที่ 65 ไร่ 1 14 2 219
14.1 52010157 บ้านทุ่ง 2.5 กม. 1 5 8 85
15 52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ แม่เมาะ พื้นที่ 33 ไร่ - 12 2 156
15.1 52010095 บ้านนาสัก 4.5 กม. 1 6 4 94
15.2 52010099 บ้านแม่จาง 10.2 กม. 1 4 4 44
16 52010090 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ พื้นที่ 62 ไร่ 1 14 3 114
16.1 52010093 บ้านนาแช่ 2.4 กม. 1 4 7 60
16.2 52010100 วัดสบจาง 6.3 กม. 1 3 7 60
17 52010107 วัดหัวฝาย แม่เมาะ พื้นที่ 15 ไร่ - 4 1 66
17.1 52010101 วัดท่าสี 11.9 กม. 1 3 8 69
17.2 52010105 บ้านจำปุย 22.2 กม. 1 5 7 91
18 52010149 บ้านห้วยอูน งาว พื้นที่ 15 ไร่ - 6 3 111
18.1 52010127 ขุมชนบ้านร้อง เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ ที่ 110 6.2 กม. 0 0 0 4
18.2 52010128 บ้านข่อยมิตรภาพ ที่ 110 9.5 กม. 1 4 2 58
18.3 52010150 บ้านขุนแหง เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านห้วยอูน 11 กม. 0 0 0 0
19 52010130 ผาแดงวิทยา งาว พื้นที่ 23 ไร่ 2 งาน - 10 2 83
19.1 52010131 บ้านแม่งาวใต้ 4 กม. 1 1 2 13
19.2 52010132 บ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า 9.9 กม. 1 1 1 15
20 52010113 สบป้าดวิทยา งาว พื้นที่ 14 ไร่ 1 งาน 27 ตรว. 1 12 2 128
20.1 52010116 สบเมาะวิทยา 8.4 กม. 1 13 4 114
20.2 52010114 บ้านสบเติ๋น 11 กม. 1 3 4 52