ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ e-Forms


แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (แบบ ค.ก.ษ)Download

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินDownload

แบบ 7131 ค่ารักษาพยาบาลDownload

แบบ 7223 การศึกษาบุตรDownload

แบบ 6005 ขอรับเงินค่าเช่าบ้านDownload

แบบ 6006 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านDownload

ใบสำคัญรับเงินDownload

แบบรายงานการเดินทางไปราชการDownload

บันทึกขอความขอเบิกเงินล่วงเวลาDownload

บัญชีลงเวลาDownload

แบบฟอร์มการจ่ายเงินล่วงเวลาDownload

บันทึกขอยืมเงินDownload

บันทึกส่งล้างเงินยืมDownload

หลักฐานการเบิกเงินตอบแทนวิทยากรDownload

ใบเบิกถอนDownload

แบบฟอร์มงานบัญชีDownload

ใบแก้ไขข้อมูล กบข.Download

แบบรายงานผลการปฎิบัติงานนอกเวลาDownload