ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

เอกสารหลักฐานอ้างอิง

การดำเนินงาน

1.เอกสารการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ปี 65

2.เอกสารมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ปี 66 

4.1 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สพป.ลำปาง เขต 1 (LPG1-MIS)

4.2 เอกสารหลักฐานแสดงถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ facebook

4.3 เอกสารมาตรการในการดำเนินงานป้องกันการทุจริตฯ ปีงบ 66

5. เอกสารรายงานการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 4 ด้าน ของ สพป.ลำปาง เขต 1

2.1 ผลการดำเนินงานตามมาตรการสร้างการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
http://eit.lpg1.go.th/
http://iit.lpg1.go.th/

2.2. มาตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ


มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต เผยแพร่โดย : Super administrator View : 658


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
อำเภอเมือง 42 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 19 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 18 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภองาว 23 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู