ขอหนังสือรับรองเงินบำนาญปกติ

32 รายการ  คลิกเปิดดูรายการ

ขอหนังสือรับรองเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

34 รายการ  คลิกเปิดดูรายการ

ขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ

2 รายการ  คลิกเปิดดูรายการ

ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/ต่ออายุบัตรข้าราชการ

2 รายการ  คลิกเปิดดูรายการ

ขอสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ

19 รายการ  คลิกเปิดดูรายการ

90 รายการ

ส่งคำร้องเข้าสู่ระบบ

9 รายการ

ดำเนินการตามคำร้อง

0 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

81 รายการ

ดำเนินการสำเร็จ