ขอหนังสือรับรองเงินบำนาญปกติ

35 รายการ  คลิกเปิดดูรายการ

ขอหนังสือรับรองเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

42 รายการ  คลิกเปิดดูรายการ

ขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ

3 รายการ  คลิกเปิดดูรายการ

ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/ต่ออายุบัตรข้าราชการ/บำนาญ

3 รายการ  คลิกเปิดดูรายการ

ขอสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ

20 รายการ  คลิกเปิดดูรายการ

105 รายการ

ส่งคำร้องเข้าสู่ระบบ

23 รายการ

ดำเนินการตามคำร้อง

1 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

81 รายการ

ดำเนินการสำเร็จ