ระบบบริหารจัดการอบรม ระบบบริหารจัดการเกียรติบัตรออนไลน์

หลักสูตรการอบรม

ลำดับ ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม จำนวน(คน) วันเดือนปีที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อ
1 ได้รับรางวัล Best of the Best การนิเทศภายในโรงเรียน 11 02 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2 ได้รับรางวัล Best Practice การนิเทศภายในโรงเรียน 43 02 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3 ได้รับรางวัล Best of the Best ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 15 02 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4 ได้รับรางวัล Best Practice ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 76 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5 ได้รับรางวัล Best of the Best ห้องเรียนคุณภาพ 14 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6 ได้รับรางวัล Best Practice ห้องเรียนคุณภาพ 61 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7 ได้รับรางวัล Best of the Best การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8 ได้รับรางวัล Best Practice การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 35 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9 ได้รับรางวัล Best of the Best การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 28 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10 ได้รับรางวัล Best Practice การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 49 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
11 ได้รับรางวัล Best of the Best การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ 5 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
12 ได้รับรางวัล Best Practice การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ 23 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
13 ได้รับรางวัล Best of the Best การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ 6 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
14 ได้รับรางวัล Best Practice การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ 38 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
15 ได้รับรางวัล Best of the Best การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้ DLTV 8 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
16 ได้รับรางวัล Best Practice การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้ DLTV 32 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
17 ได้รับรางวัล Best of the Best การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้ DLIT 9 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
18 ได้รับรางวัล Best Practice การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้ DLIT 27 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
19 ได้รับรางวัล Best of the Best การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 17 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
20 ได้รับรางวัล Best Practice การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 46 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
21 ได้รับรางวัล Best of the Best การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน 20 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
22 ได้รับรางวัล Best Practice การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน 42 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
23 ได้รับรางวัล Best of the Best การจัดกิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 8 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
24 ได้รับรางวัล Best Practice การจัดกิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 31 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
25 ได้รับรางวัล Best of the Best การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดเลขเป็นและคิดเลขคล่อง 13 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
26 ได้รับรางวัล Best Practice การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดเลขเป็นและคิดเลขคล่อง 34 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
27 ได้รับรางวัล Best of the Best การจัดการเรียนรู้ STEM Education 17 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
28 ได้รับรางวัล Best Practice การจัดการเรียนรู้ STEM Education 29 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
29 ได้รับรางวัล Best of the Best โรงเรียนสุจริต 8 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
30 ได้รับรางวัล Best Practice โรงเรียนสุจริต 51 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
31 ได้รับรางวัล Best of the Best การนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการไปสู่การปฏิบัติ 9 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
32 ได้รับรางวัล Best Practice การนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการไปสู่การปฏิบัติ 41 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
33 ได้รับรางวัล Best of the Best โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 12 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
34 ได้รับรางวัล Best Practice โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 41 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
35 ได้รับรางวัล Best of the Best การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ 11 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
36 ได้รับรางวัล Best Practice การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ 55 03 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
37 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยรวม สูง 10 ลำดับแรกของเขตพื้นที่การศึกษา (TOP TEN) 10 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
38 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยรวม สูงกว่าระดับประเทศ 30 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
39 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยรวม ที่มีพัฒนาการสูงขึ้นระหว่างปี การศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 11 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
40 โรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม 100 คะแนน 2 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
41 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยรวม สูง 10 ลำดับแรกของเขตพื้นที่การศึกษา (TOP TEN) 10 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
42 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยรวม สูงกว่าระดับประเทศ 5 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
43 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยรวม ที่มีพัฒนาการสูงขึ้นระหว่างปี การศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 5 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
44 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 2 วิชา) สูง 10 ลำดับแรกของเขตพื้นที่ 10 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
45 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ความสามารถด้านภาษาไทย สูงสุด 3 อันดับแรก 3 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
46 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สูงสุด 3 อันดับแรก 3 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
47 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 1 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
48 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 2 วิชา) สูงกว่าระดับประเทศ 50 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
49 โรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test: RT) 10 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
50 โรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test: RT) 55 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
51 โรงเรียนที่มีผลการพัฒนา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test: RT) 58 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
52 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล บนระบบ Cloud สำหรับบุคลากรในสำนักงาน รุ่นที่ 1 29 23 เมษายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
53 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล บนระบบ Cloud สำหรับบุคลากรในสำนักงาน รุ่นที่ 2 30 24 เมษายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
54 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล บนระบบ Cloud สำหรับบุคลากรในสำนักงาน วิทยากร 6 24 เมษายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
55 การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงและดูแลรักษา ระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 61 22 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
56 การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงและดูแลรักษา ระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 46 23 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
57 การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงและดูแลรักษา ระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานศึกษา วิทยากร 18 23 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
58 การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงและดูแลรักษา ระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานศึกษา คณะทำงาน 14 23 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
59 การอบรมการบันทึกข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน วิทยากร 8 28 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
60 การอบรมการบันทึกข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 85 28 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
61 โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ (SDQ) วิทยากร 10 25 กันยายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
62 โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ 44 25 กันยายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
63 อบรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต ด้วยระบบออนไลน์ (นักเรียน) 0 13 สิงหาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
64 การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% ประจำปีการศึกษา 2562 0 00 543 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
65 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริตโดยระบบออนไลน์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) 0 11 กันยายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
66 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1 (1 มิถุนายน 2565) 44 01 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
67 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2 (2 มิถุนายน 2565) 43 02 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
68 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยากร (ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565) 9 01 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
69 รุ่นที่ 1 การอบรมชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 78 19 ธันวาคม 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
70 รุ่นที่ 2 การอบรมชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 105 20 ธันวาคม 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
71 รุ่นที่ 3 การอบรมชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 119 21 ธันวาคม 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
72 รุ่นที่ 4 การอบรมชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 158 22 ธันวาคม 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
73 รุ่นที่ 5 การอบรมชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 157 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
74 รุ่นที่ 6 การอบรมชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 108 26 ธันวาคม 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
75 รุ่นที่ 7 การอบรมชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 150 27 ธันวาคม 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
76 การอบรมชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 11 27 ธันวาคม 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
77 การอบรมชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการ 36 27 ธันวาคม 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
78 การอบรมการสร้างความเข้มแข็งสู่โลกดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 93 20 มกราคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
79 การอบรมการสร้างความเข้มแข็งสู่โลกดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ วิทยากร 10 20 มกราคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
80 การอบรมตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสร้างนวัตกรรม และ Best Practice 58 23 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล