Datacenter สพป.ลำปาง เขต 1

กราฟข้อมูลโรงเรียนแยกรายอำเภอ
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด 93 โรง
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ข้อมูลครและบุคลากรทั้งหมด
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ข้อมูลครและบุคลากรทั้งหมด
1052500001 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 13
1052500002 บ้านปงวัง 6
1052500008 วัดบ้านแลง 4
1052500009 บ้านแม่อาง 9
1052500011 บ้านบุญนาค 7
1052500012 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 8
1052500013 สบมายสามัคคีวิทยา 11
1052500014 บ้านหัวทุ่ง 9
1052500017 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 9
1052500019 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 10
1052500025 บ้านป่าตันกุมเมือง 9
1052500028 บ้านสำเภา 5
1052500032 วัดน้ำโท้ง 12
1052500042 บ้านทุ่งกล้วย 10
1052500043 วัดบ้านฮ่อง 9
1052500046 วัดบ้านสัก 9
1052500047 บ้านแม่เฟือง 9
1052500048 บ้านปงสนุก 147
1052500049 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 240
1052500050 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 17
1052500052 ธงชัยวิทยา 12
1052500055 บ้านโทกหัวช้าง 7
1052500058 วัดหลวงวิทยา 16
1052500059 วัดพระเจ้านั่งแท่น 10
1052500062 บ้านกาศเมฆ 9
1052500063 บ้านศรีหมวดเกล้า 10
1052500066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 37
1052500072 แม่ก๋งวิทยา 21
1052500074 วัดค่ากลาง 11
1052500075 วัดทุ่งโจ้ 11
1052500076 บ้านสบค่อม 7
1052500078 ทุ่งฝางวิทยา 15
1052500079 บ้านทุ่งฝาย 13
1052500084 วัดเสด็จ 15
1052500085 ชุมชนบ้านทราย 9
1052500086 บ้านทรายมูล 8
1052500088 บ้านจำค่า 7
1052500089 บ้านหมากหัววัง 10
1052500225 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 42
1052500226 บ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) 9
1052500227 ชุมชนบ้านแหง 7
1052500229 บ้านบ่อห้อ 22
1052500232 แม่แป้นวิทยา 16
1052500233 แม่ฮ่างวิทยา 21
1052500235 บ้านหลวงใต้ 9
1052500239 บ้านแม่ตีบ 19
1052500241 บ้านทุ่ง 13
1052500243 บ้านอ้อน 22
1052500245 บ้านแม่กวัก 5
1052500248 บ้านสบพลึง 18
1052500249 บ้านใหม่ 10
1052500252 บ้านหวด 9
1052500253 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 21
1052500259 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 9
1052500260 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว 2
1052500261 ผาแดงวิทยา 13
1052500262 บ้านแม่งาวใต้ 3
1052500263 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 2
1052500265 บ้านห้วยอูน 13
1052500269 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 12
1052500390 อนุบาลห้างฉัตร 45
1052500391 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 10
1052500392 บ้านปันง้าว 12
1052500393 บ้านสันทราย 10
1052500394 บ้านยางอ้อย 6
1052500398 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 6
1052500399 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 12
1052500404 บ้านสัน 10
1052500408 ทุ่งหนองขามวิทยา 7
1052500411 บ้านทุ่งหก 12
1052500412 บ้านเหล่า 15
1052500413 เมืองยาววิทยา 19
1052500415 ชุมชนบ้านสันกำแพง 15
1052500419 บ้านโป่งขวาก 10
1052500420 บ้านหัวทุ่ง 8
1052500449 วัดหัวฝาย 9
1052500450 วัดท่าสี 12
1052500454 บ้านจำปุย 11
1052500455 บ้านแม่ส้าน 12
1052500457 วัดบ้านแขม 19
1052500460 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 76
1052500461 กอรวกพิทยาสรรค์ 22
1052500462 บ้านทาน 14
1052500463 บ้านวังตม 9
1052500464 บ้านนาแช่ 12
1052500465 วัดสบจาง 11
1052500467 บ้านนาสัก 12
1052500469 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 2
1052500470 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 23
1052500471 บ้านแม่จาง 9
1052500472 สบป้าดวิทยา 21
1052500473 บ้านสบเติ๋น 9
1052500475 สบเมาะวิทยา 17