Warning: session_start(): open(C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/2\sess_7kohrlqlhf3q8uv417gb7obi37, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in C:\AppServ\www\Web2020\include\define.php on line 2
สพป.ลำปาง เขต 1 : lpg1.go.th

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Download >>    มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
                           ภายในหน่วยงาน สพป.ลำปาง เขต 1 

Download >>   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
                           ของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 สพป.ลำปาง เขต 1

Download >>  ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563

Download >>  ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 

Download >>  ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ    

Download >>  ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน

Download >>  ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 เรื่อง มาตราการป้องกันการขัดกัน
                            ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต เผยแพร่โดย : DLICT View : 230


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2563)
อำเภอเมือง 48 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายจามเทวี
 • กลุ่มเครือข่ายชมพูทอง
 • กลุ่มเครือข่ายชาวเขื่อน
 • กลุ่มเครือข่ายเมืองเขลางค์
 • กลุ่มเครือข่ายแม่ตุ๋ย
เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 20 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายขุนตาน
 • กลุ่มเครือข่ายอนันตยศ
 • กลุ่มเครือข่ายเมืองยาวแม่สัน
 •  
 •  
เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 19 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 1
 • กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 2
 •  
 •  
 •  
เปิดดู
อำเภองาว 27 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายขุนงาว
 • กลุ่มเครือข่ายผาไท
 •  
 •  
 •  
เปิดดู

Warning: Unknown: open(C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/2\sess_7kohrlqlhf3q8uv417gb7obi37, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/2) in Unknown on line 0